OBCHODNÉ PODMIENKY

  

 

Všeobecné obchodné podmienky a reklamačný poriadok

 

 

  1. Vymedzenie pojmov

 

Kupujúci – je spotrebiteľ.

 

Spotrebiteľ – jefyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania ( ďalej iba „ kupujúci“).

 

Predávajúci- je osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy koná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti alebo povolania, alebo osoba konajúca v jej mene alebo na jej účet ( ďalej iba „ predávajúci“).

 

(ďalej spoločne iba „ zmluvné strany“)

 

Na účely týchto obchodných podmienok sa predávajúcim rozumie  farfalla mia,  s.r.o., so sídlom Koniarekova 8123/30,  Trnava 917 01, IČO: 48272396, DIČ: 2120121058, IČDPH: SK2120121058, zap. v Obchodnom registri Okresného súdu Trnava, oddiel : Sro, vložka č. 36309/T.

 

  1. Objednávka a uzatvorenie zmluvy

 

Kúpna zmluva medzi predávajúcim a kupujúcim vznikne odoslaním objednávky zo strany kupujúceho a jej akceptovaním na strane predávajúceho.

 

Každá objednávka je realizovaná prostredníctvom internetového obchodu www.farfallamia.sk, ktorého prevádzkovateľom je predávajúci, zmluvné strany sú obsahom objednávky viazané.  

 

Podmienkou platnosti objednávky je pravdivé a úplné vyplnenie všetkých údajov a náležitostí požadovaných systémom pri realizácií objednávky.

 

Kupujúci odoslaním objednávky predávajúcemu potvrdzuje, že bol so všeobecnými obchodnými podmienkami oboznámení. Všeobecné obchodné podmienky sú neoddeliteľnou súčasťou kúpnej zmluvy. V prípade, že predávajúci a kupujúci uzatvoria písomnú kúpnu zmluvu, v ktorej si dohodnú podmienky odchylne od všeobecných obchodných podmienok, budú ustanovenia kúpnej zmluvy uprednostnené pred všeobecnými obchodnými podmienkami.

 

  1.  Dodacie podmienky

Z uzavretej kúpnej zmluvy vznikne predávajúcemu povinnosť predmety kúpy odovzdať a kupujúcemu povinnosť predmety kúpy prevziať a zaplatiť zaň kupujúcemu dohodnutú cenu.

 

Náklady spojené s balením, vážením  meraním znáša predávajúci a náklady spojené s prevzatím a odoslaním na miesto dodania kupujúci.

 

Predávajúci je povinný dodať vec kupujúcemu neodkladne, spravidla do 14tich pracovných dní odo dňa uzavretia zmluvy. Ak predávajúci nesplní svoj záväzok, kupujúci má právo od zmluvy odstúpiť.


Ak kupujúci neprevezme predmet kúpy, je predávajúci oprávnený predmet kúpy buď uložiť na náklady kupujúceho vo verejnom skladišti, alebo u iného uschovávateľa, alebo ho môže po upozornení predať na účet kupujúceho.

 

Prevzatím veci v mieste dodania prechádza na kupujúceho vlastníctvo kúpenej veci.

 

  1. Zodpovednosť predávajúceho za vady

 

Predávajúci zodpovedá za vady, ktoré má predaná vec pri prevzatí kupujúcim.

 

Kupujúcemu odporúčame pred prevzatím a zaplatením zásielky skontrolovať či zásielka nie je poškodená. V prípade rozsiahleho poškodenia (roztrhnutý obal, deformácie a iné rozsiahle poškodenie) zásielku nepreberajte. V prípade jeho poškodenia je nutné na mieste spísať s prepravcom protokol o zistených vadách spôsobených počas prepravy. Ak balík aj napriek viditeľnému poškodeniu obalu prevezmete, je to na Vašu vlastnú zodpovednosť, reklamácie z tohto titulu nebudú uznané. Na základe vyhotoveného záznamu bude kupujúcemu po prešetrení a uzavretí škodovej udalosti s prepravcom poskytnutá primeraná zľava alebo dodaný nový tovar.

 

Záručná doba na každý tovar je 2 roky.  

 

V prípade, že dôjde k vade výrobku v záručnej dobe, má kupujúci právo na včasné, úplne a bezplatné odstránenie vzniknutej vady.  Kupujúci má právo požadovať aj výmenu veci, ak tým nevniknú predávajúcemu neprimerané náklady vzhľadom na cenu tovaru alebo závažnosť vady.

 

V prípade, že vada tovaru je neodstrániteľná, nahradí predávajúci kupujúcemu vadný výrobok novým výrobkom, alebo ak si kupujúci bude želať výrobkom iného typu, pričom dôjde k doplateniu, alebo vráteniu cenového rozdielu.

 

V prípade, že bude vada tovaru neodstrániteľná a predávajúci nebude mať k dispozícii nový výrobok, môže kupujúci od zmluvy odstúpiť.

 

Doba od uplatnenia práva zodpovednosti za vady až do doby, keď kupujúci po skončení opravy bol povinný vec prevziať, sa do záručnej doby nepočíta.  Ak dôjde k výmene tovaru, začne plynúť záručná doba znova odo dňa prevzatia  tovaru kupujúcim.

 

 

 

 

 

  1. Odstúpenie od zmluvy

 

Kupujúci má právo odstúpiť od zmluvy  a zrušiť objednávku pred jej záväzným akceptovaním predávajúcim kedykoľvek a bez udania dôvodu.

 

Kupujúci má právo odstúpiť od zmluvy aj po záväznom akceptovaní objednávky predávajúcim v prípade, ak predávajúci nesplnil svoju povinnosť dodať tovar v  dohodnutej lehote alebo dodatočne predĺženej lehote.

 

Kupujúci má právo odstúpiť od zmluvy bez udania dôvodu v lehote 14 dní od prevzatia tovaru, ktorý je predmetom kúpnej zmluvy.

 

Predávajúci je povinný vrátiť všetky platby, ktoré od kupujúceho v súvislosti s kúpnou zmluvou prijal,  a to bez zbytočného odkladu, najneskôr však do 14tich dní. Predávajúci je povinný vrátiť platbu rovnakým spôsobom, aký použil kupujúci pri svojej platbe. Predávajúci však nie je povinný vrátiť platbu skôr než kupujúci preukáže, že tovar poslal späť.

 

Kupujúci je povinný najneskôr do 14tich dní vrátiť tovar spolu s faktúrou predávajúcemu, pričom kupujúci znáša náklady na vrátenie tovaru predávajúcemu.


Odstúpenie od zmluvy je potrebné posielať na e- mail :  info@farfallamia.sk.

Nepoškodený a zabalený tovar je potrebné vrátiť na adresu spoločnosti : farfalla mia, s.r.o. , Koniarekova 8123/30,  Trnava 917 01, IČO: 28 272 396.

Predávajúci neprevezme tovar vrátený späť na dobierku.

Spotrebiteľ zodpovedá za zníženie hodnoty tovaru, ku ktorému došlo neadekvátnym zaobchádzaním s tovarom. Predávajúci je preto oprávnený odrátať si zo sumy, ktorá má byť kupujúcemu vrátená, náklady, ktoré sú potrebné na navrátenie tovaru do predošlého stavu.

 

  1. Ochrana osobných údajov 

 

Podľa zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov sa predávajúci zaväzuje spracovávať osobné údaje v súlade so zákonom, spôsobom, ktorý nie je v rozpore s dobrými mravmi a na stanovený účel.

 

Osobné údaje budú spracované za účelom doručenia objednaného tovaru a teda splnenia povinnosti predávajúceho, ktorá plynie z kúpnej zmluvy uzavretej medzi predávajúcim a kupujúcim.  Zmluvné strany sa dohodli, že kupujúci je povinný oznámiť predávajúcemu svoje meno a priezvisko, adresu trvalého bydliska vrátane PSČ, číslo telefónu a mailovú adresu.

 

Kupujúci dáva predávajúcemu svoj súhlas na zhromažďovanie a spracovanie týchto osobných údajov na účely doručenia objednaného tovaru kupujúcemu. Kupujúci má kedykoľvek možnosť svoj súhlas odvolať a žiadať odstránenie svojich osobných údajov z databázy internetového obchodu www.farfallamia.sk.

 

Predávajúci sa zaväzuje, že nikdy neposkytne osobné údaje a ani žiadne ďalšie informácie o kupujúcom tretej strane, okrem osobných údajov potrebných na doručenie tovaru, ktoré sú poskytnuté prepravcovi.

 

Osobné údaje, ktoré sú poskytnuté dobrovoľne kupujúcim predávajúcemu za účelom splnenia objednávky sú zhromažďované, spracovávané a uchovávané v súlade s platnými zákonmi Slovenskej republiky, najmä so zákonom č. 122/2013 Z. z., o ochrane osobných údajov, v platnom a účinnom znení.

 

  1. Alternatívne riešenie spotrebiteľských sporov

 

Alternatívne riešenie spotrebiteľských sporov (ARS) je postup zameraný na dosiahnutie zmierlivého vyriešenia sporu medzi kupujúcim a predávajúcim  a na predchádzanie vzniku súdnych sporov medzi týmito dvoma subjektmi. V prípade, ak je kupujúci nespokojný s výsledkom svojej žiadosti o nápravu a pokus o vyriešenie sporu s predávajúcim bol bezvýsledný, má právo podať návrh príslušnému subjektu alternatívneho riešenia sporov, ktorým je v tomto prípade napr. Slovenská obchodná inšpekcia. Slovenská obchodná inšpekcia má k dispozícii všetky potrebné informácie o alternatívnom postupe, ktorým môže Zákazník prípadný spor riešiť. Viac informácií o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov nájdete na internetovej stránke Slovenskej obchodnej inšpekcie: http://www.soi.sk/sk/Alternativne-riesenie-spotrebitelskych-sporov.soi.

  1.  Reklamačný poriadok

Reklamovať je možné len tovar, ktorý bol zakúpený  u predávajúceho na základe kúpnej zmluvy uzatvorenej medzi predávajúcim a kupujúcim.

 

Záručná doba na každý tovar je 2 roky a začína plynúť dňom prevzatia tovaru kupujúcim.

Kupujúci je povinný reklamáciu uplatniť bezodkladne u predávajúceho, a to hneď po zistení vady, ak reklamáciu kupujúci neuplatní včas ( teda v záručnej dobe) zanikajú  mu práva zo zodpovednosti predávajúceho za vady.

 

Nie je možné uznať reklamáciu ak  poškodenie vzniklo:

-           prirodzeným alebo nadmerným mechanickým opotrebením  znečistením tovaru alebo jeho častí v dôsledku zanedbania údržby

-          používaním tovaru v podmienkach, ktoré nezodpovedajú svojou teplotou, prašnosťou, vlhkosťou, chemickými a mechanickými vplyvmi prostredia, v ktorom sa tovar bežne používa

-          vonkajšími vplyvmi, napr. pádom alebo nárazom

-          zásahom do tovaru neoprávnenou osobou (neodborné opravy alebo úpravy)          

-          pri používaní tovaru v rozpore s návodom na obsluhu

-           mechanickým poškodením- roztrhnutý, prerezaný, tepelne poškodený tovar, tovar poškodený neopatrným neúmerným fyzickým zaobchádzaním, zámerným poškrabaním vrstiev tovaru a pod.,

-          škody vzniknuté v dôsledku živelnej udalosti, živelnej katastrofy, násilného poškodenia, poveternostných podmienok, alebo prevádzkou v extrémnych a neobvyklých podmienkach.

 

V prípade reklamácie zašle kupujúci reklamovaný tovar na adresu sídla spoločnosti. Balík musí byť riadne zabalený a má obsahovať:

-          reklamovaný tovar vrátane príslušenstva,

-          kópiu faktúry,

-          popis závady,

-           kontaktné údaje kupujúceho - spiatočná adresa, telefónne číslo, e-mail.

 

 

Tovar zasielajte buď formou balíka, alebo doporučene ako list. Pri zaslaní tovaru dobierkou nebude táto zásielka prijatá. Reklamovaný tovar musí byť dodaný čistý v norme základov hygienických štandardov.


Náklady na prepravu reklamovaného tovaru smerom od kupujúceho k predávajúcemu hradí kupujúci.

 

Predávajúci potvrdí prijatie reklamácie a vydá kupujúcemu potvrdenie o uplatnení reklamácie tovaru vo vhodnej forme. Ak nie je možné potvrdenie doručiť ihneď, musí sa doručiť bez zbytočného odkladu, najneskôr však spolu s dokladom o vybavení reklamácie.

Predávajúci je povinný určiť spôsob vybavenia reklamácie do 3 dní od začiatku reklamačného konania (dňa prijatia reklamovaného tovaru). V odôvodnených prípadoch, najmä ak sa vyžaduje zložité technické zhodnotenie tovaru najneskôr do 30 dni odo dňa začiatku reklamačného konania. Po určení spôsobu vybavenia reklamácie vybaví reklamáciu predávajúci ihneď, v odôvodnených prípadoch možno reklamáciu vybaviť aj neskôr. Vybavenie reklamácie však nesmie byť dlhšie ako 30 dní odo dňa prijatia reklamovaného tovaru. Po uplynutí 30 dňovej lehoty na vybavenie reklamácie ma kupujúci právo odstúpiť od kúpnej zmluvy a bude mu vrátená plná suma za tovar.

V prípade vybavenia reklamácie sa použijú ustanovenia čl. 4 Zodpovednosť predávajúceho za vady.

V prípade neoprávnenej reklamácie bude tovar vrátený späť kupujúcemu s príslušným stanoviskom.

 

Priebežne sa môžete  informovať o stave Vašej reklamácie na telefónom čísle 0915 143 688 cez pracovné dni od 09.00 do 17.00 hod. alebo prostredníctvom e-mailu info@farfallamia.sk. Kontaktnou osobou je Petra Macháč.

 

  1. Spoločné ustanovenia

 

Orgánom dozoru je Slovenská obchodná inšpekcia, Prievozská 32,  827 99 Bratislava

 

Spoločnosť farfalla mia, s.r.o. sa nezaviazala dodržiavať žiadne kódexy správania.

 

Právne vzťahy výslovne neupravené týmito všeobecnými obchodnými podmienkami sa spravujú príslušnými ustanoveniami zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník ako aj súvisiacimi predpismi.

 

 

OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV 

Prevádzkovateľ stránky zodpovedná za spracúvania osobných údajov podľa nariadenia európskeho parlamentu a rady (EÚ) 2016/679, z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, (ďalej len GDPR)

A. Dotknutá osoba – kupujúci, prevádzkovateľ – prevádzkovateľ internetového obchodu
B. Zoznam osobných údajov (meno, priezvisko, ulica a číslo, PSČ, mesto, email, telefónny kontakt, pohlavie a vek - dobrovolne)
C. Účely spracúvania osobných údajov: vystavenie daňového dokladu, kontaktovanie zákazníka ohľadom objednávky, plnenie zmluvy. Osobné údaje sa nesmú ďalej spracúvať spôsobom, ktorý nie je zlučiteľný s týmito účelmi.
D. Príjemcovia sú Slovenská pošta,a.s. a DPD Parcel Services,s.r.o.
E. Právny základ spracúvania osobných údajov: a) Spracúvanie osobných údajov (meno, priezvisko, titul, ulica a číslo, PSČ, mesto) je nevyhnutné podľa osobitného predpisu alebo medzinárodnej zmluvy, ktorou je Slovenská republika viazaná. Predovšetkým podľa zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty.  b) Spracúvanie osobných údajov (email, telefónny kontakt) je nevyhnutné na plnenie zmluvy.
F. Doba uchovávania osobných údajov – (osobné údaje sa uchovávajú po celú dobu registrácie, pokiaľ zákazník nepožiada o zrušenie registrácie - tento postup je nevyhnutný pre získavanie zliav a zjednodušeného opätovného prístupu ku kontu a objednávkam)
G. Dotknutá osoba dáva súhlasom s obchodnými podmienkami zároveň svoj výslovný a bezvýhradný súhlas, aby prevádzkovateľ spracúval jej osobné údaje na vyššie uvedené účely, počas vyššie uvedenej doby a vo vyššie uvedenom rozsahu. Dotknutá osoba má právo kedykoľvek odvolať svoj súhlas. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania vychádzajúceho zo súhlasu pred jeho odvolaním. Dotknutá osoba je povinná poskytnúť pravdivé a aktuálne osobné údaje. Práva dotknutej osoby upravuje kapitola 3 GDPR. Ide napr. o právo podať sťažnosť dozornému orgánu, o práva namietať proti spracúvaniu, právo požadovať od prevádzkovateľa prístup k osobným údajom týkajúcim sa dotknutej osoby, právo na opravu alebo vymazanie alebo obmedzenie spracúvania osobných údajov, ako aj právo na prenosnosť údajov.

 

Tieto Obchodné podmienky vstupujú do platnosti od 01.10.2016